لیست قیمت مخازن آب

لیست قیمت تانکر آب

لیست قیمت تانکر آب

لیست قیمت تانکر آب های مختلف از مخازن افقی تا مخزن های عمودی و …، همچنین لیست قیمت مخزن آب را با کلیک مشاهده کنید.‌

با کلیک روی شماره تلفن‌ زیر با مجموعه مخزن سیتی تماس بگیرید و از قیمت روز مخزن آب مطلع شوید:

لیست قیمت مخازن افقی

مخازن افقی            
ردیفشرح کالاقیمت تک لایهقیمت سه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاع
1مخزن 70 لیتری افقی 534,955 784,760ساریشیرازاصفهان604148
2مخزن 70 لیتری کرکره 535,916 602,515ساریشیراز644448
3مخزن 100 لیتری افقی 699,408ساری625055
4مخزن 100 لیتری افقی کرکره‌ای 721,287 809,044ساریشیرازاصفهان705154
5مخزن 100 لیتری افقی کرکره‌ای سفید 721,287ساریشیراز705154
6مخزن 220 لیتری افقی 1,311,300ساریشیراز876069
7مخزن 220 لیتری افقی کرکره‌ای 1,278,842 1,639,846ساریشیرازاصفهان976570
8مخزن 300 لیتری افقی 1,504,244 1,760,902ساری987080
9مخزن 300 لیتری افقی کرکره‌ای 1,613,038 1,880,636ساریشیرازاصفهان1166573
10مخزن 350 لیتری افقی 1,607,268 1,985,222ساریشیرازاصفهان1177276
11مخزن 400 لیتری افقی 1,989,430 2,207,379ساریشیراز1237077
12مخزن 500 لیتری افقی 2,165,183 2,806,528ساریشیرازاصفهان1297684
13مخزن 500 لیتری افقی کرکره‌ای 2,165,183 2,678,139ساریشیرازاصفهان1347582
14مخزن 600 لیتری افقی 2,917,606 3,275,364ساریشیراز1478484
15مخزن 600 لیتری افقی کرکره‌ای 2,592,666 2,999,953ساریشیرازاصفهان1408188
16مخزن 800 لیتری افقی 3,659,690 3,870,186ساریشیرازاصفهان1628593
17مخزن 800 لیتری افقی کرکره‌ای 3,354,586 3,715,349ساریشیرازاصفهان1488997
18مخزن 1000 لیتری افقی 4,225,059 4,608,182ساریشیرازاصفهان16094103
19مخزن 1000 لیتری افقی کرکره‌ای 4,119,270 3,241,223ساریشیرازاصفهان150100110
20مخزن 1500 لیتری افقی 6,509,134 6,823,976ساریشیرازاصفهان191108113
21مخزن 1500 لیتری افقی کرکره‌ای 6,414,766 6,684,768ساریشیرازاصفهان187108113
22مخزن 2000 لیتری افقی 8,161,483 8,497,723ساریشیرازاصفهان196123132
23مخزن 2000 لیتری افقی کرکره‌ای 7,944,495 8,291,434ساریشیرازاصفهان197123131
24مخزن 2500 لیتری افقی کرکره‌ای 10,047,408 10,565,532ساریشیرازاصفهان210131136
25مخزن 3000 لیتری افقی کرکره‌ای 12,113,895 12,405,415ساریشیرازاصفهان220140146
26مخزن 4000 لیتری افقی 17,174,084 17,649,412ساریشیرازاصفهان228152166
27مخزن 4200 لیتری افقی 18,174,870 18,693,836ساریاصفهان227160170
28مخزن 5000 لیتری تانکری 28,690,753شیراز240165
29مخزن 5000 لیتری افقی 22,959,527 23,523,213ساریشیرازاصفهان270158166
30مخزن 6000 لیتری افقی 26,755,540 28,008,536ساریشیرازاصفهان281170180
31مخزن 10000 لیتری افقی 41,396,825 43,416,068ساریاصفهان354196206

لیست قیمت مخازن افقی

مخازن افقی            
ردیفشرح کالاقیمت تک لایهقیمت سه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاع
1مخزن 70 لیتری افقی 534,955 784,760ساریشیرازاصفهان604148
2مخزن 70 لیتری کرکره 535,916 602,515ساریشیراز644448
3مخزن 100 لیتری افقی 699,408ساری625055
4مخزن 100 لیتری افقی کرکره‌ای 721,287 809,044ساریشیرازاصفهان705154
5مخزن 100 لیتری افقی کرکره‌ای سفید 721,287ساریشیراز705154
6مخزن 220 لیتری افقی 1,311,300ساریشیراز876069
7مخزن 220 لیتری افقی کرکره‌ای 1,278,842 1,639,846ساریشیرازاصفهان976570
8مخزن 300 لیتری افقی 1,504,244 1,760,902ساری987080
9مخزن 300 لیتری افقی کرکره‌ای 1,613,038 1,880,636ساریشیرازاصفهان1166573
10مخزن 350 لیتری افقی 1,607,268 1,985,222ساریشیرازاصفهان1177276
11مخزن 400 لیتری افقی 1,989,430 2,207,379ساریشیراز1237077
12مخزن 500 لیتری افقی 2,165,183 2,806,528ساریشیرازاصفهان1297684
13مخزن 500 لیتری افقی کرکره‌ای 2,165,183 2,678,139ساریشیرازاصفهان1347582
14مخزن 600 لیتری افقی 2,917,606 3,275,364ساریشیراز1478484
15مخزن 600 لیتری افقی کرکره‌ای 2,592,666 2,999,953ساریشیرازاصفهان1408188
16مخزن 800 لیتری افقی 3,659,690 3,870,186ساریشیرازاصفهان1628593
17مخزن 800 لیتری افقی کرکره‌ای 3,354,586 3,715,349ساریشیرازاصفهان1488997
18مخزن 1000 لیتری افقی 4,225,059 4,608,182ساریشیرازاصفهان16094103
19مخزن 1000 لیتری افقی کرکره‌ای 4,119,270 3,241,223ساریشیرازاصفهان150100110
20مخزن 1500 لیتری افقی 6,509,134 6,823,976ساریشیرازاصفهان191108113
21مخزن 1500 لیتری افقی کرکره‌ای 6,414,766 6,684,768ساریشیرازاصفهان187108113
22مخزن 2000 لیتری افقی 8,161,483 8,497,723ساریشیرازاصفهان196123132
23مخزن 2000 لیتری افقی کرکره‌ای 7,944,495 8,291,434ساریشیرازاصفهان197123131
24مخزن 2500 لیتری افقی کرکره‌ای 10,047,408 10,565,532ساریشیرازاصفهان210131136
25مخزن 3000 لیتری افقی کرکره‌ای 12,113,895 12,405,415ساریشیرازاصفهان220140146
26مخزن 4000 لیتری افقی 17,174,084 17,649,412ساریشیرازاصفهان228152166
27مخزن 4200 لیتری افقی 18,174,870 18,693,836ساریاصفهان227160170
28مخزن 5000 لیتری تانکری 28,690,753شیراز240165
29مخزن 5000 لیتری افقی 22,959,527 23,523,213ساریشیرازاصفهان270158166
30مخزن 6000 لیتری افقی 26,755,540 28,008,536ساریشیرازاصفهان281170180
31مخزن 10000 لیتری افقی 41,396,825 43,416,068ساریاصفهان354196206

لیست قیمت مخازن عمودی

مخازن عمودی            
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
32مخزن 100 لیتری عمودی1110071 643,3161131071 890,261ساریشیرازاصفهان8145
33مخزن 200 لیتری عمودی1110131 1,102,1541131131 1,235,401ساریشیرازاصفهان8462
34مخزن 220 لیتری عمودی رینگی1110153 1,321,798شیراز9758
35مخزن 220 لیتری عمودی رینگی1110152 1,124,6241131151 1,385,276ساریشیرازاصفهان9758
36مخزن 250 لیتری عمودی1110161 1,271,8021131161 1,486,053ساریشیرازاصفهان8270
37مخزن 300 لیتری عمودی (طرح قدیم)1110171 1,359,0981131173 1,593,797ساری10166
38مخزن 300 لیتری عمودی سه لایه1110174 1,306,5181131174 1,542,453ساریشیرازاصفهان11862
39مخزن 350 لیتری عمودی1110201 1,460,7751131201 16,988,556ساریشیرازاصفهان10372
40مخزن 500 لیتری عمودی1110251 1,991,0671131251 2,152,177ساریشیرازاصفهان10687
41مخزن 800 لیتری عمودی1110321 2,910,8761131321 3,026,934ساریشیرازاصفهان13894
42مخزن 1000 لیتری عمودی1110352 3,401,1721131351 3,605,087ساریشیرازاصفهان142105
43مخزن 1000 لیتری عمودی درب 501110353 3,400,9471131352 3,604,862شیراز142105
44مخرن1500 لیتری عمودی1110401 4,974,0721131401 5,177,987ساریشیرازاصفهان170114
45مخزن 2000 لیتری عمودی1110421 6,099,7061131421 6,372,604ساریشیرازاصفهان165134
46مخزن 2000 لیتری عمودی درب 501110423 6,140,4891131423 6,414,848ساریاصفهان168135
47مخرن 3000 لیتری عمودی1110441 9,630,5301131441 9,677,829ساریشیرازاصفهان200153
48مخزن 4000 لیتری عمودی1110461 12,016,8441131461 12,483,658ساریشیرازاصفهان195177
49مخزن 5000 لیتری عمودی1110481 15,275,4431131481 15,714,732ساریشیرازاصفهان221185
50مخزن 6000 لیتری عمودی1110501 17,923,1961131501 18,349,788ساریاصفهان239190
51مخزن 8000 لیتری عمودی1110541 24,650,2641131541 25,236,394ساریشیراز281201
52مخزن 10000 لیتری عمودی1110572 29,566,7001131572 30,690,425ساریشیرازاصفهان272232
53مخزن 12000 لیتری عمودی1110581 34,609,8671131581 36,025,365اصفهان310235
54مخرن 15000 لیتری عمودی1110601 43,242,0541131601 44,982,468ساریشیراز335255
55مخزن 20000 لیتری عمودی1110621 54,363,4691131621 559,009,896ساریشیرازاصفهان307305
56مخزن 25000 لیتری عمودی1110632 67,608,5221131631 69,626,778ساری380305
57مخزن 30000 لیتری عمودی1110642 84,412,2631131642 86,919,802ساری453305
لیست قیمت منطقه‌ای محصولات از تاریخ 1401/10/01تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن عمودی کوتاه و بلند

مخازن عمودی کوتاه              
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
58مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه1110173 1,359,0981131172 1,593,797ساریشیرازاصفهان8772
59مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه1210351 3,391,3971231351 3,677,216ساریشیرازاصفهان114114
60مخزن 1000 لیتری کوتاه درب 501210352 3,586,1001231355 3,898,320ساریاصفهان115115
61مخزن 2000 لیتری کوتاه درب 501210429 6,140,3771231420 6,420,353ساریاصفهان147144
62مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه1110431 8,281,8801131431 8,494,334اصفهان130170
63مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه1210446 9,078,1051231446 9,457,174ساریشیرازاصفهان142177
64مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه1210461 11,804,1651231461 12,114,925ساریاصفهان150203
65مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه1210481 14,912,3281231481 15,185,338ساریشیرازاصفهان160219
66مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه1210501 17,627,7151231501 18,091,833ساریاصفهان174228
67مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه1210571 29,737,0231231571 30,519,540ساریشیرازاصفهان210263
68مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه1210591 35,958,7411231591 37,300,537ساریشیرازاصفهان231302
مخازن عمودی بلند
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
69مخزن 200 لیتری عمودی بلند3710132 1,204,3923711131 1,334,381ساریشیرازاصفهان9856
70مخزن 300 لیتری عمودی بلند3710172 1,307,3053731171 1,645,029ساریشیرازاصفهان14356
71مخزن 500 لیتری عمودی بلند3710253 2,059,8253731252 2,355,193ساریشیرازاصفهان16666
72مخزن 800 لیتری عمودی بلند3710321 3,107,0393731322 3,439,034ساریشیرازاصفهان18978
73مخزن 1000 لیتری عمودی بلند3710353 3,912,9263731352 4,177,061ساریشیرازاصفهان21980
74مخزن 1500 لیتری عمودی بلند3710401 4,992,9463731401 5,280,450ساریشیرازاصفهان210102
75مخزن 2000 لیتری عمودی بلند3710422 6,099,7063731422 6,477,764ساریشیرازاصفهان209115
76مخزن 3000 لیتری عمودی بلند3710442 9,630,5303731442 9,677,829ساریشیرازاصفهان250132
77مخزن 4000 لیتری عمودی بلند3710462 12,173,5723731462 12,298,280ساریاصفهان241155
78مخزن 5000 لیتری عمودی بلند3710482 15,438,1263731482 15,752,706ساریشیرازاصفهان269163
79مخزن 10000 لیتری عمودی بلند3710571 30,550,8863731571 31,134,320ساریشیرازاصفهان335204
80مخزن 20000 لیتری عمودی بلند1110622 56,022,0921131623 57,694,421ساری410263
لیست قیمت منطقه‌ای محصولات از تاریخ 1401/10/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن نیسانی و بیضی

مخازن نیسانی            
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
81مخزن 1500 لیتری نیسانی3510401 7,182,1983531401 7,378,137شیراز125157108
82مخزن 2000 لیتری نیسانی1710421 9,037,771ساری180161112
83مخزن 2000 لیتری نیسانی گازسوز1710422 9,037,7711731421 9,552,896ساریشیرازاصفهان172156122
84مخزن 2000 لیتری نیسانی کوتاه سفید1711422 9,255,505شیراز20915192
85مخزن 2000 لیتری نیسانی کوتاه آبی1716421 9,255,505شیراز20915088
86مخزن 2000 لیتری نیسانی بلند1710423 9,232,2491731422 9,484,475شیراز168153122
مخازن بیضی
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
87مخزن 500 لیتری بیضی سفید3310251 2,220,3733331251 2,670,560ساریشیرازاصفهان1419555
88مخزن 1000 لیتری بیضی3310351 4,023,4783331351 4,135,491ساریشیرازاصفهان16712470
89مخزن 1000 لیتری بیضی سفید3311351 4,023,478ساریشیرازاصفهان16712471
مخزن 1500 لیتری بیضی سفید3331403 6,156,443ساری20013380
90مخزن 2000 لیتری بیضی سفید3310421 7,322,524ساریشیرازاصفهان22214689
91مخزن 2000 لیتری بیضی3310420 7,325,7823331421 7,677,550ساریشیرازاصفهان22214689
92مخزن 3000 لیتری بیضی3310441 10,933,2283331441 11,429,028ساریاصفهان252162107
93مخزن 5000 لیتری بیضی3310480 19,735,2893331481 21,070,007ساریاصفهان285191129
لیست قیمت منطقه‌ای محصولات از تاریخ 1401/10/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن آسان‌رو و مکعبی

مخازن آسان رو            
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
94مخزن 500 لیتری مکعبی آسان رو1311251 2,601,5771331251 2,899,754ساریشیرازاصفهان1305694
95مخزن 1000 لیتری مکعبی آسان رو1311351 4,758,8091331351 5,230,679ساریشیرازاصفهان16160134
96مخزن 5000 لیتری عمودی آسان رو1311352 5,020,8091331352 5,613,343ساریشیرازاصفهان14060185
97مخزن 1500 لیتری عمودی آسان رو11311406 6,809,0841331400 7,102,430ساریاصفهان16470185
98مخزن 2000 لیتری عمودی آسان رو1311422 9,593,2291331421 10,086,446ساریشیرازاصفهان24167185
مخازن مکعبی
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
99مخزن 100 لیتری مکعبی افقی1410076 705,3331431076 828,694ساریشیرازاصفهان644547
100مخزن 200 لیتری مکعبی افقی1431132 1,447,967ساریشیرازاصفهان936048
101مخزن 200 لیتری مکعبی عمودی1410131 1,620,6491431131 1,658,735ساریاصفهان6040114
102مخزن 300 لیتری مکعبی عمودی1410171 1,769,7371431172 2,062,971ساریشیراز6060111
103مخزن 300 لیتری مکعبی افقی1410172 1,922,1961431171 2,079,599ساریشیرازاصفهان1147050
104مخزن 450 لیتری مکعبی افقی1410241 2,494,9561431241 2,578,545ساریشیرازاصفهان1506061
105مخزن 500 لیتری مکعبی افقی1410252 3,045,3591431252 3,117,713ساریشیرازاصفهان1527454
106مخزن 500 لیتری مکعبی عمودی1410251 3,172,7641431251 3,277,811ساریشیرازاصفهان7070132
107مخزن 1000 لیتری مکعبی افقی1410352 4,645,5601431354 4,760,719ساریشیرازاصفهان18510267
108مخزن 1500 لیتری مکعبی افقی1410400 6,814,4771431400 7,185,457ساریشیرازاصفهان21011377
109مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی1410425 8,659,1521431421 9,080,352ساریشیرازاصفهان23012683
لیست قیمت منطقه‌ای محصولات از تاریخ 1401/10/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن قیفی و انبساط

مخازن قیفی            
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
110مخزن 100 لیتری قیفی1610070 746,116ساری6257
111مخزن 200 لیتری قیفی1610130 1,206,190ساری7772
112مخزن 500 لیتری قیفی1610251 2,445,747ساریاصفهان13780
113مخزن 1000 لیتری قیفی1610351 4,152,681ساریاصفهان174100
114مخزن 2000 لیتری قیفی1610421 7,951,234ساریاصفهان187135
115مخزن 3000 لیتری قیفی1610441 11,406,671ساریاصفهان223150
116مخزن 5000 لیتری قیفی1610481 15,711,249ساریاصفهان281180
117مخزن 10000 لیتری قیفی1610571 33,256,948ساریاصفهان300230
مخازن انبساط
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
118منبع انبساط 60 لیتری آبی1916041 590,512ساریشیرازاصفهان6046
119منبع انبساط 60 لیتری سفید1911041 590,5121931041 712,187ساریشیرازاصفهان6046
120منبع انبساط 80 لیتری آبی1916061 640,732ساریشیرازاصفهان6348
121منبع انبساط 80 لیتری سفید1911061 640,7321931061 760,385ساریشیرازاصفهان6348
122منبع انبساط 100 لیتری سفید1911071 690,5031931071 864,758ساریشیرازاصفهان6851
123منبع انبساط 150 لیتری سفید1911101 893,1831931101 1,114,849ساریشیرازاصفهان7558
124منبع انبساط 200 لیتری سفید1911131 1,086,9861931131 1,235,176ساریشیرازاصفهان8064
125منبع انبساط 60 لیتری سه لایه فوم دار1936044 993,960ساریشیرازاصفهان6046
126منبع انبساط 80 لیتری سه لایه فوم دار1936065 1,057,438ساریشیرازاصفهان6348
127منبع انبساط 100 لیتری سه لایه فوم دار1936076 1,184,843ساریشیرازاصفهان6851
لیست قیمت منطقه‌ای محصولات از تاریخ 1401/10/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن زیرپله و سمپاش

مخازن زیر پله            
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
128مخزن 500 لیتری زیرپله سفید1511251 2,787,2911531251 3,256,465ساریشیرازاصفهان1377284
129مخزن 800 لیتری زیرپله سفید1511321 4,443,6671531321 4,442,544ساریشیرازاصفهان1608398
130مخزن 1000 لیتری زیرپله سفید1511351 5,139,2261531351 5,382,351ساریشیرازاصفهان17287106
131مخزن 1500 لیتری زیرپله سفید1511401 7,131,4161531401 7,428,133ساریشیرازاصفهان196109112
مخازن سمپاش
ردیفشرح کالاکد کالاتک لایهکد کالاسه لایهمحل تولیدطولعرضارتفاعقطر
132مخزن سمپاش 100 لیتری گرد1810071 587,5911812071 587,591ساریشیراز586254
133مخزن سمپاش 100 لیتری دو طبقه1812072 688,930ساریشیراز575057
134مخزن سمپاش 400 لیتری کتابی1810221 2,310,028ساریشیراز1424375
135مخزن سمپاش 400 لیتری دو طبقه1810222 2,120,3821812222 2,120,382ساریشیرازاصفهان1275792
136مخزن سمپاش 400 لیتری توربینی سفید1815222 6,131,277ساری12075116
137مخزن سمپاش 400 لیتری پشت تراکتوری سفید1815221 4,283,568ساری1207588
138مخزن سمپاش 600 لیتری پشت تراکتوری سفید1815281 5,246,520ساریاصفهان12075108
139مخزن سمپاش 600 لیتری پشت توربینی سفید1815282 7,094,341ساری12075132
140مخزن سمپاش 600 لیتری دو طبقه1810281 3,016,3731812281 3,016,373ساریشیرازاصفهان13258106
141مخزن سمپاش 1000 لیتری کششی1812351 5,101,589ساریشیرازاصفهان16011297
142مخزن سمپاش 1500 لیتری کششی1812401 7,191,074ساری190120106
143مخزن سمپاش 2000 لیتری کششی1812421 9,080,913ساریشیرازاصفهان214135114
لیست قیمت منطقه‌ای محصولات از تاریخ 1401/10/01 تا اطلاع ثانوی

تانکر آب از ضروری‌ترین ملزومات مورد استفاده در موقعیت‌های مختلف جهت آب‌رسانی است که در سال‌های اخیر با اقبال بالایی از طرف کاربران روبرو شده است. از افت فشار آب و قطعی آن تا ذخیره‌سازی آب پاکیزه جهت شرب و آب‌رسانی به مناطق فاقد لوله‌کشی، آبیاری، استفاده در مراکز دامپروری و بسیاری موارد دیگر نیاز به استفاده از تانکر آب به‌عنوان یکی از الزامات بهداشت و سلامتی موردی پذیرفته شده به‌شمار می‌آید.

در همین راستا و جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه به این بخش از ملزومات نگهداری و آب‌رسانی، برندهای داخلی اقدام به تولید و عرضه انواع تانکر آب نموده‌اند. شرکت‌ طبرستان از معتبرترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انواع منبع آب، تانکر و مخازن پلی اتیلن ویژه حمل مایعات در سطح کشور است که توانسته نسبت به تامین نیاز کاربران اقدام نماید.

منبع‌های آب پلی اتیلن تولیدی در شرکت طبرستان به‌لحاظ ابعاد و گنجایش با یکدیگر متفاوت بوده و در شرایط مختلف و با الزامات کاربردی متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوتی که موجب تنوع قیمت این محصولات شده و امکان تهیه آنها را برای اقشار مختلف و موقعیت‌های گوناگون با هر توان خرید فراهم آورده است.

از تنوع مخازن آب بیشتر بدانیم!

بسیاری از مردم هر نوع ظروف نگهداری آب را در حجم بالا و با دارا بودن برخی ویژگی‌های خاص نظیر داشتن درب یا روکش را منبع آب می‌نامند و تفاوت چندانی بین این محصولات قائل نیستند. اما از نگاه کارشناسی، این تولیدات در دسته‌های مختلف تولید شده و نه‌تنها از نظر متریال مصرفی در ساخت، که به جهات دیگر نیز دارای تفاوت‌های اصولی هستند.

از نظر متریال نمونه‌های فلزی و پلی اتیلن بیشترین مصارف را دارند. در سال‌های اخیر و با توجه به مزایای کاربردی مخازن پلی اتیلن و امکان تولید انبوه آنها، این تولیدات از نظر تعداد و بازخورد مثبت کاربران از سایر نمونه‌‌ها پیشی گرفته و به اصلی‌ترین محصولات این فیلد کاری تبدیل شده‌اند.

نحوه ساخت مخازن پلی اتیلن عمدتا به روش قالب‌گیری بوده و تعداد لایه‌های به‌کار رفته در تولید آنها نیز از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت و قیمت آنها به‌شمار می‌آید. مخازن پلی‌اتیلن در انواع تک‌لایه و دولایه با مصارف گوناگون، علاوه بر آب برای نگهداری محلول‌های شیمیایی و مواد سوختی مایع نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر این اساس و با توجه به اهمیت محافظت از این محصولات، از متریال مصرفی در ساخت تا طراحی اصولی و تعداد لایه‌های به‌کار رفته در این مورد دارای اهمیت هستند.

این محصولات علاوه بر سایر مزایا، از نظر قیمت نیز با نمونه‌های فلزی رقابت خوبی داشته و با قیمت کمتری در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

از دیگر تفاوت‌های این تولیدات ‌می‌توان به ابعاد آنها و گنجایش آنها اشاره کرد که با توجه به میزان متریال مصرفی برای ساخت و طراحی مهندسی شده آنها، نقش مهمی در نرخ نهایی این تولیدات دارد.

هم‌چنین فرم و حجم این تولیدات با یکدیگر متفاوت بوده و از این جهت در شرایط و مکان‌های متفاوت قابل استفاده هستند.

نمونه‌های مخازن تولیدی شرکت طبرستان از نظر شکل و فرم نیز با یکدیگر متفاوت هستند. این نوع منبع‌ها در اشکال و احجام متنوع نظیر استوانه‌ای افقی و عمودی، مکعبی، کتابی (آسان‌رو) وان‌های صنعتی و شیلاتی، انواع مخازن بیضی و قیفی، زیر پله‌ای و پشت نیسانی و… تولید و به بازارهای عرضه و تقاضا ارائه می‌شوند.

لیست قیمت مجتمع پلاستیک طبرستان

محصولات تولیدی شرکت طبرستان نیز از این جهت با تنوع بالایی روبرو بوده و نیازهای کاربران را به‌خوبی تامین می‌کنند.

بر این اساس و جهت دسترسی به قیمت‌های روز، این مجموعه اقدام به تهیه لیست قیمت نموده و آن را از طریق سایت خود در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. به این ترتیب افراد می‌توانند در صورت تمایل به تهیه این تجهیزات، قیمت روز آن را از طریق سایت استعلام نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به نوسانات بازار این قیمت‌ها در فواصل زمانی دوره‌ای به‌روزرسانی شده و با نرخ‌های مصوب جدید انطباق می‌یابند.

لیست قیمت منبع آب

منبع آب از کاربردی‌ترین اقلام تولیدی شرکت طبرستان در سال‌های اخیر است. این محصولات از جنس پلی اتیلن ساخته شده و در برابر بسیاری عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت لازم را دارا هستند. متریال پلی اتیلن بر خلاف نمونه‌های کلاسیک فلزی، از ترکیب با اکسیژن در حضور رطوبت مصون بوده و از این جهت به ‌هیچ‌ عنوان اکسیده نمی‌شود و زنگ نمی‌زند. مزیتی که علاوه بر دوام بالا و طول عمر مفید بیشتر، شرایط بهداشتی بهتری را نیز برای آب ذخیره شد در این مخازن آب تدارک می‌بیند.

در این مورد نیز لیست قیمت منبع آب تولیدی برند طبرستان به‌صورت مدون و از طریق سایت مجموعه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

لیست قیمت تانکر آب

یکی از موارد مهم در خرید تانکر آب، بحث اقتصادی آن است. با توجه به الزامات مصرفی متفاوت و نوع و مکان کاربرد این مخازن، می‌توان تصور نمود که افراد، شرکت‌ها، مجتمع‌های مسکونی و دیگر کاربران مخازن آب پلی اتیلن، بودجه‌های متفاوتی برای این منظور در نظر گرفته و نسبت به برنامه‌ریزی‌ خاص خود در این مورد هزینه می‌کنند. لیست قیمت این محصولات در سایت طبرستان قابل دسترسی است.

لیست قیمت تانکر طبرستان

در مورد تانکرهای تولیدی مجموعه طبرستان مانند سایز اقلام تولیدی با تنوع در قیمت روبرو هستیم. در ساخت این محصولات مراعات نکات بهداشتی و مهندسی طراحی به‌طور کامل در نظر گرفته شده است. انواع تانکر آب تولیدی در شرکت طبرستان بر اساس قیمت دسته بندی شده و جهت استعلام و از طریق سایت این مجموعه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

بر این اساس و با توجه به نیاز کاربران به آگاهی از قیمت‌های روز این تولیدات، سایت مجموعه نسبت به تهیه لیست‌ منظم و کاملی از قیمت‌ انواع طبرستان اقدام نموده و در اختیار مشتریان قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.